Pensioenakkoord

In juni 2019 heeft de regering een principe akkoord gesloten met werkgeversorganisaties en vakbonden over een aantal veranderingen in het pensioenstelsel. Deze afspraken staan in het pensioenakkoord 2019 en zal de komende periode nog verder uitgewerkt moeten worden. In hoofdlijnen is er overeenstemming bereikt over:

  • vernieuwing van het pensioenstelsel;
  • minder snelle stijging van de AOW-leeftijd;
  • arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;
  • pakket maatregelen zodat iedereen gezond werkend zijn of haar pensioen kan bereiken, ook voor degenen met zwaar werk.

Belangrijkste reden voor een nieuw pensioenstelsel is de gestegen levensverwachting, de veranderende arbeidsmarkt en de financiële markten. Zo kunnen financiële schokken door de vergrijzing niet meer adequaat opgevangen worden, ontstaan er voortdurende discussies over de verdeelregels door het langdurig uitblijven van indexatie en leidt de systematiek van de pensioenopbouw tot een herverdeling van jonge naar oudere werkenden en van mensen met weinig inkomensgroei tijdens hun loopbaan naar mensen die veel carrière maken.

In het vernieuwde pensioenstelsel zal de doorsneesystematiek afgeschaft worden en het sturen op gegarandeerde pensioenen worden losgelaten door het overstappen op premieregelingen en de introductie van meer keuzemogelijkheden. Het uiteindelijke doel is om tot een robuuster en persoonlijker pensioenstelsel te komen.

Streefdatum van het vernieuwde pensioenstelsel is nu 1 juli 2023.